+30 693 70 44 202 info@ioniongatewaycruise.gr

Όροι

ΟΡΟΙ

(σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθ. 38)

Η κάθε ναύλωση λαμβάνει χώρα υπό τους όρους, χρόνους και τρόπους που περιγράφονται κατωτέρω:

 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η διοίκηση του ανωτέρου σκάφους ανατίθεται στον ………………………, κάτοχο άδειας πλοήγησης μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής χωρίς όριο πλοήγησης από την ακτή, που εκδόθηκε από την Λιμενική Αρχή…………….…… με αριθμό …………….. και με ισχύ έως την……………………..
  Διαφορετική διοίκηση του σκάφους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ρητώς αποκλείεται.

 2. ΧΡΟΝΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΛΩΣΥΜΦΩΝΟΥ: Ο ναυλωτής είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράψει το παρόν ναυλοσύμφωνο για την πραγματοποίηση σχετικών πληρωμών, μόνο αφού λάβει γραπτή επιβεβαίωση από την ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ή μέσω e-mail από τον διαχειριστή αυτής, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της κρουαζιέρας, την διαθεσιμότητα του σκάφους την απαιτούμενη περίοδο καθώς και λοιπούς υλικοτεχνικούς λόγους.

 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ: Η ναυσιπλοΐα, η οποία ορίζεται στο παρόν ως κρουαζιέρα, πραγματοποιείται αποκλειστικά στο χώρο του Ιονίου Πελάγους και συγκεκριμένα όπως συμφωνήθηκε από τα μέρη …….. (μπορείς αν θέλεις και γνωρίζεις να το εξειδικεύσεις περαιτέρω)

 4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ: Επιβίβαση την …/………/2018 στις …….. π.μ. στο λιμανάκι/μώλο……….. Αποβίβαση την …./…./2018 στις ….. στο λιμανάκι/ μώλο…………

 5. ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η τιμή συμφωνήθηκε στο ποσό των……………………….(………….) ΕΥΡΩ. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί καταθέτοντας προκαταβολή 50% της συμφωνηθείσας τιμής ίση με ……(….) ΕΥΡΩ που θα πρέπει να γίνει κατά την κράτηση και κατά την υπογραφή του παρόντος ναυλοσυμφώνου. Το ποσό εξόφλησης του υπολοίπου 50% της συμφωνηθείσας τιμής ίσης με ……..(……) ΕΥΡΩ θα πρέπει να κατατεθεί πριν από την ημερομηνία επιβίβασης. Σε περίπτωση που η κράτηση συμπίπτει με την ημέρα πραγματοποίησης της κρουαζιέρας προεξοφλείται, πριν την επιβίβαση στο σκάφος, το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής.

 6. ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ: Στην τιμή που συμφωνήθηκε περιλαμβάνεται το κόστος ναύλωσης του σκάφους, το κόστος τελικού καθαρισμού, η χρήση βοηθητικού κινητήρα (έχει?), η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, ο μετατροπέας, οι λιμενικές ηλεκτρονικές συσκευές, τέντες σκίασης, καθίσματα… (δε ξέρω τι άλλο έχει!?) και ασφάλιση έναντι τρίτων που μεταφέρονται. Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή τα έξοδα καυσίμων για το σκάφος, τα λιμάνια και τα λιμενικά τέλη και οτιδήποτε άλλο δεν προσδιορίζεται.

 7. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ:

Α) Υποχρεώσεις της ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ: Η ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ αναλαμβάνει να θέσει στη διάθεση του ναυλωτή το σκάφος κατά την ημερομηνία της επιβίβασης και στη συνέχεια να συμφωνήσει να το παραδώσει σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας και σε τάξη, σε άριστη κατάσταση πλοήγησης, καθαρό σε καλή κατάσταση και έτοιμο προς χρήση, με όλον τον απαραίτητο βάσει νόμου εξοπλισμό ασφαλείας, εξοπλισμένο (όπως ανωτέρω συμφωνείται) με σκίπερ που εκτελεί λειτουργίες πλοήγησης και χειρισμού. Θα είναι καθήκον του τελευταίου να εξασφαλίσει ότι κάθε συμμετέχων διατηρεί σωστή συμπεριφορά για την ομαλή λειτουργία της κρουαζιέρας και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες.

Β) Η ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά τη χρήση και τις ανέσεις του σκάφους σε περίπτωση κακοκαιρίας για πλοήγηση στα τμήματα εντός της επιλεγμένης περιοχής πλοήγησης. Ο κυβερνήτης ωστόσο αποδέχεται ότι θα καταβάλλει προσπάθειες για την πλοήγηση του σκάφους πλοηγώντας σε ασφαλείς λιμένες και αγκυροβόλια εντός των ορίων της συμφωνηθείσας διαδρομής. Το πρόγραμμα της κρουαζιέρας μπορεί να διαφέρει με βάση τη διακριτική ευχέρεια του κυβερνήτη και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες καθώς και με άλλες απαραίτητες τεχνικές ναυσιπλοΐας και πρόσδεσης. Ο κυβερνήτης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση κρίνει ενδεδειγμένη για τη διασφάλιση της ασφάλειας της πλοήγησης και μπορεί να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο επίτευξης των επιδιωκόμενων προορισμών που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν, θα ήταν ανέφικτο ή δεν θα ήταν διαθέσιμοι. Ο ναυλωτής και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για τυχόν ζημιές ή ταλαιπωρία που μπορεί να προκληθεί από τις καταστάσεις και τους λόγους που περιγράφονται παραπάνω. Ο ναυλωτής και οι συμμετέχοντες έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων που μπορεί να επιφέρει μία κρουαζιέρα με σκάφος. Σε περίπτωση ατυχήματος, άνευ υπαιτιότητας του σκιπερ, ο τραυματίας δεν θα είναι σε θέση να διεκδικήσει αποζημίωση και γι’ αυτό θα ήταν σκόπιμο να συνάψει προσωπική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος ένεκα υπαιτιότητας του σκίπερ, η ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ θα δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Ο ναυλωτής και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώσουν τον κυβερνήτη πριν από την επιβίβαση για τυχόν προβλήματα υγείας, αλλεργίες σε φάρμακα και τροφές, κινητικά προβλήματα ή άλλες ιδιαιτερότητες ή αν δεν έχουν την ικανότητα να κολυμπήσουν. Ο ναυλωτής και οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται οποιαδήποτε απόφαση που ο κυβερνήτης θα κρίνει σκόπιμη για την ασφάλειά τους, να τηρούν τις θέσεις στις οποίες έχουν τοποθετηθεί επί του σκάφους και να φορούν τα σωσίβιά τους. Ο ναυλωτής και οι συμμετέχοντες δεσμεύονται ρητά να μην κάνουν κανενός είδους εμπόριο, να μη μεταφέρουν όπλα, εκρηκτικά και ναρκωτικές ουσίες, ούτε καν για προσωπική χρήση. Σε περίπτωση που ο ναυλωτής ή κάποιος συμμετέχων παραβεί τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς αυτό συνεπάγεται τις νόμιμες κυρώσεις εναντίον του μέχρι και τη σύλληψή του και κατά συνέπεια υποχρεούται να αποζημιώσει την ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ για τυχόν απώλειες, ζημιές ή επιβαρύνσεις. Αυτά τα περιστατικά θεωρούνται ικανά να θεωρηθούν από την ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ επαρκή αιτία για την ακύρωση του υπογεγραμμένου συμφωνητικού και για την άμεση αποβίβαση του συμμετέχοντος υπευθύνου. Ο ναυλωτής και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να επιβιβάζονται με μικρές σε μέγεθος αποσκευές, μαλακές που μπορούν να αναδιπλωθούν, ώστε να γίνεται εύκολη αποθήκευσή τους. Οι αποσκευές θα πρέπει να είναι μικρές και να περιέχουν τα απαραίτητα. Κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα προσωπικά του αντικείμενα και σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ή ζημίας έχει ο ίδιος την ευθύνη. Ο ναυλωτής και οι συμμετέχοντες έχουν την ευθύνη για τυχόν ζημίες στο σκάφος και στα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτό, εκ προθέσεως ή από αμέλεια ή που αντιβαίνουν στις οδηγίες του κυβερνήτη. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών (εάν έχει κάποιο κλειστό χώρο?!). Οι καπνιστές θα πρέπει να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφύγουν ζημίες στο σκάφος.

Δ) ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ: Σε περίπτωση απροσδόκητων βλαβών ή ζημιών που απαιτούν άμεση επισκευή του σκάφους, ο ναυλωτής και οι συμμετέχοντες δε θα μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή χρημάτων αλλά είναι στην ευχέρεια της ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ, σε συνάρτηση με το χρόνο που εκδηλώθηκε η ζημιά και τον υπολειπόμενο χρόνο της κρουαζιέρας, να επαναλάβει σε άλλη διαθέσιμη ημέρα και ώρα την κρουαζιέρα.

Ε) ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ: Σε περίπτωση ακύρωσης από τη μεριά της ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ για λόγους ανωτέρας βίας, προσωπικής φύσεως, επείγοντες λόγους υγείας κλπ. θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον ναυλωτή, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία από τις ακόλουθες επιλογές: ι) με τον όρο ότι η επόμενη προγραμματισμένη ναύλωση του σκάφους το επιτρέπει και η ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ συμφωνεί, μπορεί να παραταθεί η περίοδος ναύλωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα που καθυστέρησε η παράδοση, ιι) να μείνει η συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα λήξης της ναύλωσης που αναφέρεται στο ναυλοσύμφωνο, χωρίς αλλαγή, και η ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ να επιστρέψει στον ναυλωτή το ποσό που αντιστοιχεί στις μέρες ή ώρες της καθυστέρησης, κατά την αναλογία που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της ναύλωσης, ιιι) εάν η καθυστέρηση στην παράδοση υπερβαίνει το 1/4 του συνολικού χρόνου του ναύλου, το ναυλοσύμφωνο θα ακυρωθεί και θα επιστραφεί στον ναυλωτή το σύνολο του ποσού που πληρώθηκε για το ναύλο αυτό. Σε οποιαδήποτε από τις επιλογές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ο ναυλωτής δε θα δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά, η οποία θα είναι αποτέλεσμα της περικοπής ή της ακύρωσης αυτού του ναυλοσυμφώνου.

ΣΤ) ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΥΛΩΤΗ: Σε περίπτωση ακύρωσης από τον ναυλωτή, αυτός θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει γραπτώς την ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ γνωστοποιώντας τα στοιχεία της κράτησης με βασικό κόστος ακύρωσης 5% του ποσού που είχε κατατεθεί ως κόστος κράτησης. Σε περίπτωση που η ακύρωση γνωστοποιηθεί από 60-45 ημέρες από την επιβίβαση τότε θα κρατηθεί ποσοστό 20% επί του ποσού που είχε κατατεθεί ως κόστος κράτησης. Σε περίπτωση που η ακύρωση γνωστοποιηθεί από 44-30 ημέρες από την επιβίβαση τότε θα κρατηθεί ποσοστό 50% επί του ποσού που είχε κατατεθεί ως κόστος κράτησης. Σε περίπτωση που η ακύρωση γνωστοποιηθεί από 29-15 ημέρες από την επιβίβαση τότε θα κρατηθεί ποσοστό 70% επί του ποσού που είχε κατατεθεί ως κόστος κράτησης. Για κρατήσεις που ακυρώνονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα από 14 ημέρες πριν την επιβίβαση, θα κρατείται το συνολικό ποσό που είχε κατατεθεί ως κόστος κράτησης. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνιών πραγματοποίησης της κρουαζιέρας, δύναται να πραγματοποιείται χωρίς χρέωση, βάσει διαθεσιμότητας του σκάφους.

 1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Για όσα ζητήματα δεν καλύπτονται από το παρόν, γίνεται αναφορά στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση οιασδήποτε ενδεχόμενης διαφωνίας, καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Ηγουμενίτσας.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα στοιχεία που παρέχονται στο παρόν συμφωνητικό υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ αποκλειστικά για λόγους της ναύλωσης και για λογιστικούς σκοπούς, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους ισχύοντες Κανονισμούς.


Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης αποτελεί συναίνεση από την πλευρά του ναυλωτή και εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων που εκπροσωπούνται από αυτόν, δηλώνοντας ότι έχει πλήρη γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του, όπως ανωτέρω ορίζονται και ειδικότερα δηλώνει υπεύθυνα ότι ενημερώθηκε και αποδέχεται τους όρους και τη πολιτική της ομόρρυθμης εταιρείας «IONION GATEWAY CRUISE O.E.», οι οποίοι αποτελούν μέρος της παρούσας συμφωνίας, και δηλώνει ότι αφού ενημερώθηκε για τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, τα σωστικά μέσα, έλεγξε όλους τους χώρους του σκάφους, τους οποίους επιθεώρησε και είναι της αρεσκείας του και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρέλαβε τα νόμιμα έγγραφα αυτού και ρητά συναινεί και αποδέχεται τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας.

Ηγουμενίτσα, ……./………/2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ

 

 

Ο Διοικητής/ σκιπερ (αρ. άδειας): …………
Δηλώνω υπέυθυνα ότι έχω γνώσεις ιστιοπλοϊας
καθώς και εμπειρία σε διενέργεια ταξιδιών με σκάφος.
Έχω γνώσεις χειρισμού του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
του σκάφους.